• CalendarMa-Vr: 08:30 - 22:00
 • Za: 10:00 - 17:00
 • Zo: 10:00 - 15:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Sportcentrum Hercules Power

Artikel 1 Abonnement

1.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een jaar. Betalingen kunnen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden gedaan, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. Het tussentijds stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Het abonnement wordt hierna telkens stilzwijgend met een maand verlengd.

Artikel 2 Contributie
2.1 Betaling van het lesgeld dient te geschieden bij vooruitbetaling, de inschrijfdatum is tevens de betaaldatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
2.2 Indien er niet geïncasseerd kan worden zoals beschreven in artikel 2.1 of indien er niet op tijd wordt betaald is het sportcentrum gerechtigd om de cursist geen toegang meer te verlenen tot het sportcentrum. Dit ontslaat de cursist echter niet van de betalingsverplichting.
2.3 Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente is het lesgeld rentedragend ingaande 4 weken na het verstreken na de betaaldatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
2.4 Alle met de incasso van lesgeld gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 23,- alles exclusief omzetbelasting.
2.5 Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, belastingen, etc. Alle cursisten ontvangen ten aanzien van de cursuswijziging tijdig bericht en bovendien is er vermelding op het publicatiebord in Sportcentrum Hercules Power.
2.6 Het overeengekomen lesgeld zal ook dienen te worden betaald, indien: a. de cursist, om welke reden dan ook, aan enige les niet deelneemt tenzij sportcentrum Hercules Power hem / haar van die verplichting tijdelijk heeft ontheven, hetgeen dan echter zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring, afgegeven door Sportcentrum Hercules Power. b. de sportcentrum gesloten is tijdens feestdagen- tenzij anders aangegeven op het publicatiebord in de sportcentrum-, verbouwing en onmacht.

Artikel 3 Huisregels
Elke cursist dient zich te houden aan de volgende regels:
3.1 Het is verplicht de toegangspas voor aanvang van de training aan de dienstdoende medewerkers te tonen.
3.2 Het is verplicht om het gebruikte materiaal na gebruik terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats.
3.3 Het is verplicht om gebreken aan materiaal te melden.
3.4 Het dragen van schone sportkleding is verplicht.
3.5 Meegebrachte sportschoenen moeten schoon zijn.
3.6 De cursist is verplicht om een handdoek bij zich te hebben om toestellen af te dekken voor de hygiene.
3.7 Op de apparatuur waar zittend en liggend op wordt geoefend moet een grote handdoek worden geplaatst. Verwijder waar nodig transpiratievlekken met de aparte doekjes.
3.8 De fitnessapparatuur en de overige voorzieningen dienen met de nodige zorg behandeld te worden.
3.9 Het is verboden om dumbells, schijven, stangen en andere apparatuur hard op de grond te gooien.
3.10 Het is verboden om sporttassen in de fitness- en sportruimte mee te nemen.
3.11 Het is verboden om consumpties van buiten te nuttigen in Sportcentrum Hercules Power
3.12 Het is verboden om te scheren in de douches, sauna of andere ruimte van Sportcentrum Hercules Power.
3.13 Het is verboden om andere producten in de sauna te gebruiken dan het aangebodene bij de balie.
3.14 Het is verboden om te spugen en snuiten in de lift, in de ruimte en bij de ingang van Sportcentrum Hercules Power.
3.15 Het is verboden om openlijk te bidden in Sportcentrum Hercules Power, het is geen gebedsruimte.
3.16 Het is verboden om te discrimineren, in welke vorm dan ook. Het is gehouden om respect te hebben voor elkaar. Iedereen is gelijk, ongeacht sexe, politieke en / of geloofsovertuigingen.
3.17 Het is verboden om te vechten en te schreeuwen in Sportcentrum Hercules Power.
3.18 De cursist is verplicht om netjes en rustig op de beurt te wachten op de medesporter.
3.19 Op vriendelijke wijze moet er rekening gehouden met andere oefenende leden en vooral als leden gelijktijdig van voorzieningen gebruik willen maken.
3.20 Handelingen die schade kunnen toebrengen aan het belang van de sportschool zijn uitgesloten.
3.21 Het is verboden om het personeel, klanten, cursisten en / of bezoekers op onpasselijke wijze te benaderen.
3.22 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding van Sportcentrum Hercules Power.
3.23 Gerichte aanwijzingen van de medewerkers en / of meewerkenden van het sportcentrum moeten opgevolgd worden.
3.24 Het niet naleven van de huisregels opent de bevoegdheid van het sportcentrum om het abonnement van de desbetreffende(n) te beëindigen en hem/haar de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
3.25 Bij niet nakomen van deze regels zal onherroepelijk worden overgegaan tot royement en zal de toegang tot Sportcentrum Hercules Power worden ontzegd.

Artikel 4 Ooievaarspas Abonnement
Bij een Ooievaarspas abonnement is de cursist verplicht om de Ooievaarspas elke kwartaal van het jaar te laten verzilveren bij de balie. Indien de Ooievaarspas niet of niet op tijd wordt verzilverd dient de cursist het kortingsbedrag zelf te betalen: voor volwassenen € 37,50 per kwartaal en voor kinderen met 100% korting € 75,- per kwartaal. De periode voor verzilvering is per kwartaal gespecificeerd: De Ooievaarspas kunt u voor kwartaal 1 laten verzilveren in de periode 1 januari t/m 31 maart. De Ooievaarspas kunt u voor kwartaal 2 laten verzilveren in de periode 1 april t/m 30 juni. De Ooievaarspas kunt u voor kwartaal 3 laten verzilveren in de periode 1 juli t/m 30 september. De Ooievaarspas kunt u voor kwartaal 4 laten verzilveren in de periode 1 oktober t/m 31 december. De verzilveringen dienen ook te gebeuren voor de opeenvolgende jaren en komt te vervallen bij opzegging, met inachtneming van het opzegtermijn.

Artikel 5 Beëindiging van het abonnement
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en eindigt uitsluitend en alleen indien de cursist aan Sportcentrum Hercules Power bij aangetekend schrijven mededeelt de onderhavige overeenkomst te willen beeindigen en mits een opzegtermijn van minstens een maand in acht wordt genomen. Het tussentijds of anderszins stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Het abonnement wordt hierna telkens stilzwijgend verlengd.
5.2 Het abonnement kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief worden opgezegd. De opzegging dient te worden verstuurd naar St. Sportcentrum Hercules Power, Postbus 32359, 2503AB Den Haag. De opzegtermijn bedraagt één hele kalendermaand.
5.3 Opzegging dient door de cursist zelf te geschieden of door diens wettelijk vertegenwoordiger.
5.4 Correspondentie t.b.v. de administratie dient eveneens te worden verstuurd naar St. Sportcentrum Hercules Power, Postbus 32359, 2503AB Den Haag.
5.5 Mocht de voormalige cursist na verloop van tijd opnieuw cursist willen worden dient de cursist zich opnieuw in te schrijven en dient er inschrijfgeld betaald te worden.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid
6.1 Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor de door de cursist te lijden schade of letsel. Alle door de cursist in het sportcentrum ontplooide activiteiten en trainingen geschieden voor eigen risico. Verwondingen en / of ander letsel tijdens de training, ervoor of erna vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Sportcentrum Hercules Power. Evenmin is het sportcentrum aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal van zaken en persoonlijke eigendommen van cursisten en bezoekers in haar gebouw(en).
6.2 Voor zover de in het vorige cursist uitgesloten aansprakelijkheid door de rechter niet wordt aanvaard, is de eventuele aansprakelijkheid van het sportcentrum beperkt tot de maximumuitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid uitkeert.
6.3 De cursist verplicht zich met zorg om te gaan met de apparatuur. Bij grove nalatigheid kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade en zal de cursist tevens geroyeerd worden.

Artikel 7 Kinderen beneden 12 jaar
7.1 Kinderen beneden de 12 jaar hebben geen toegang tot het sportcentrum tenzij hiervoor een kinderabonnement is afgesloten.
7.2 Meegebrachte kinderen van cursisten worden in verband met veiligheid niet toegelaten in het sportcentrum.

Hercules Power Fitness is de modernse sportschool van omgeving Haaglanden.

 

Toegang is inclusief sauna en douches. Koffie en thee worden gratis geserveerd!

 
Lees verder Lees verder

Ask any questions

Openingstijden

MapDouble Down
 • Map Marker

  Televisiestaat 2k / 2525KD / Den Haag

 • Email

  info@herculespower.nl

 • Phone

  070-3893270

Language Switcher